Hotels Dwa Potoki, Polna 5, 58-540 Karpacz
+48 75 610-60-50

4 pory roku konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego „4 pory roku”

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest firma LOGO-LIFT ul. Al. Kraśnicka 109 , 20-718 Lublin, NIP: 712-006-26-68

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie

sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem

Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL:

http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.

5. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko

zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie

jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności

za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook

z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/2potoki (zwanej dalej

“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 27 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 do godziny: 17.00

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2021 za pośrednictwem FanPage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

7. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie zdjęć) oznacza akceptację regulaminu.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich

(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do

nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”

10. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem

(odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu

Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com,

niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób,

zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Pasażu

Świętokrzyskiego w Kielcach, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie

przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron

internetowych.

Zadanie konkursowe:

1.. Zadanie konkursowe polega: przesłaniu Organizatorowi zdjęć wykonanych podczas pobytu w obiekcie Dwa Potoki

2. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które ich zdaniem jest najlepsze i najbardziej kreatywne pod względem tematycznym i kompozycyjnym, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda:

1. Nagrodą w konkursie jest: za pierwsze miejsce – 2-dniowy pobyt ze śniadaniem w obiekcie Dwa Potoki, 2 miejsce – dodatkowa darmowa doba do rezerwacji dokonanej w obiekcie Dwa Potoki, trzecie miejsce – darmowy voucher na kwotę 200zł do wykorzystania na zabieg SPA w Dwóch Potokach.

3. Nagrodę można odebrać osobiście w recepcji Dwóch Potoków, telefonicznie lub mailowo (dokonując rezerwacji terminu pobytu)

4. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 17 grudnia 2021. Po tym terminie nagroda

traci ważność.

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.