Hotels Dwa Potoki, Polna 5, 58-540 Karpacz
+48 75 610-60-50

Wiosna Kobiet

Przełam wiosenna aurę i poczuj się wyjątkowo ze SPA w Dwóch Potokach.

Oferta ważna od 01 marca do 30 maja 2018. Oferta obowiązuje za wyjątkiem Świąt, Długich Weekendów.

Pokój dwuosobowy
295 zł
osoba/doba
2 noclegi, 3 dni
Pokój jednoosobowy
390 zł
osoba/doba
2 noclegi, 3 dni

Pakiet obejmuje:

 • Nocleg w komfortowym pokoju.
 • Śniadanie w formie bufetu serwowane w godzinach 8.00-10.00.
 • Obiadokolację w formie bufetu serwowana w godzinach 17.00- 19.00**.
 • Butelka wina na powitanie.
 • Odżywczy zabieg z masłem she poprzedzony peelingiem.
 • -20 % rabatu na zabiegi pielęgnacyjne na twarz.
 • -15% rabatu na masaż całościowy.
 • -5% rabatu na zakupione w naszym salonie kosmetyki.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji oddajemy:

 • Korzystanie z kameralnego basenu.
 • Korzystanie z kompleksu saun - fińska, combi oraz infrared.
 • Kąpiele w wannie jacuzzi.
 • Salę Fitness – w pełni wyposażona sala do ćwiczeń.
 • Salę Klubową – rekreacja w pełnym wymiarze (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, PlayStation).
 • Pokój Zabaw dla naszych najmłodszych gości.
 • Bezpłatny parking na terenie obiektu.
 • Bezpłatny Internet Wi-Fi w całym obiekcie.

Warunki rezerwacji:

 • Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia.
 • Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje zwrotu pieniędzy.
 • Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej ich wyceny lub zamiany.

Doba hotelowa zaczyna się od godziny 14:00 a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu. ** W zależności od ilości gości korzystających ze świadczeń (śniadanie, obiadokolacja) obiekt zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu podawania posiłku (poniżej 20 osób posiłek serwowany).

Regulamin Konkursu “Babski Weekend w Dwóch Potokach”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Babski Weekend w Dwóch Potokach” (dalej „Konkurs”) jest 2Potoki Resort&SPA z siedzibą w ul. Polna 5, 58-540 Karpacz (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.03.2018 r. o godzinie 9.00, a kończy się dnia 11.03.2018 o godzinie 20.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

§ 2

Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Fanów profilu 2Potoki na portalu Facebook, (zwanych„Uczestnikami”) którzy:

a) mają ukończone 18 lat,

b) wykonają zadanie konkursowe

c) polubili https://www.facebook.com/2potoki

2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy.

5. Organizator bez wyjaśnień może usunąć Zgłoszenie jeśli ma podejrzenia, że Uczestnik Konkursu bierze udział niezgodnie z etyką uczestnictwa w tego typu konkursach, tj. konto, z którego zostało wykonane zadanie konkursowe pozostawia wątpliwości co do jego autentyczności; wymusza lub wpływa na wybór przez Jury Zwycięzców lub zmianę decyzji. Zgłoszenia takiego pochodzenia nie będą brane pod uwagę.

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

3. Konkurs odbywa się według następujących zasad:

a) Na profilu 2Potoki na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/2potoki, dnia 8.03.2018 r. o godz. 9.00 opublikowany zostanie post ogłaszający rozpoczęcie Konkursu,

b) Uczestnik ma za zadanie zamieścić na profilu 2Potoki na portalu Facebook, pod postem wskazanym w pkt a, dodać komentarz ze zdjęciem i odpowiedzią tekstową na zadanie Konkursowe tj. „Wstaw zdjęcie ze swoją przyjaciółką i napisz dlaczego właśnie z nią chcesz spędzić babski weekend w Dwóch Potokach.”

c) Od opublikowania posta, o którym mowa w pkt a powyżej, do 11.03.2018 r. do godz. 20.00 uczestnicy mają czas na umieszczanie komentarzy pod postem wymienionym w punkcie a.

d) Uczestnicy mogą oznaczać swoich znajomych i udostępniać post Organizatora, jednak nie jest to wymogiem Konkursu.

e) o wygranej zadecyduje Jury wyłonione przez Organizatora. Autor najlepszej odpowiedzi (dalej: „Zwycięzca”) otrzyma nagrodę zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie opublikowane na facebooku 2Potoki do max. 15.03.2018 r. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Odebranie nagrody odbędzie się po uzgodnieniu terminu ze Zwycięzcą za pośrednictwem facebooka 2Potoki, znajdującego się na stronie https://www.facebook.com/2potoki W przypadku nie zgłoszenia się przez Zwycięzcę w terminie 48h od momentu ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

5. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

§ 4

Nagrody

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest 2Potoki Resort&SPA Karpacz (dalej „Sponsor”).

2. W konkursie przewidziano 1 (słownie: jedną) nagrodę. Uczestnik, który według Jury zajmie pierwsze miejsce otrzyma Voucher na pakiet hotelowy „Wiosna Kobiet”, na weekend dla dwóch osób, na wykorzystanie we wspólnie uzgodnionym przez Zwycięzcę i Organizatora terminie (od 15.03.2018r. do 17.06.2018r.). Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja w hotelowej recepcji.

3. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody.

5. Aby skorzystać z nagrody należy mieć przy sobie Voucher. Voucher będzie imienny i nie ma możliwości przekazania nagrody komuś innemu.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres 2Potoki Resort&SPA, ul. Polna 5, 58-540 Karpacz.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem https://www.2potoki.pl

2. „Organizator konkursu” 2Potoki Resort&SPA z siedzibą przy ul. Polna 5, 58-540 Karpacz, jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

5. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników konkursu, dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

7. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: bez ograniczeń, b. terytorium: bez ograniczeń.

8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

§ 7

Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

Adres

Telefon

Kontakt

recepcja@2potoki.pl

Lokalizacja